среда, 27. мај 2015.

Јавни оглас владе ФБиХ

ЈАВНИ ОГЛАС
за подношење пријава захтјева пројеката за програм подршке инвестицијским пројектима
у циљу запошљавања повратника у општинама _Сребреница, Зворник, Братунац, Власеница, Милићи,
Осмаци, шековићи, калесија, Бијељина, Лопаре, Угљевик, Челић, Добој, Теслић, Добој исток, Добој
Југ, Дервента, Модрича, Вукосавље, Босански Шамац/Шамац, Босански Брод/Брод, Котор Варош, Приједор,
Прњавор, Босански Нови/Нови Град, Босанска Дубица/Козарска Дубица, Босанска Костајница/Костајница, Босанска Градишка/Градишка, Столац,
Чапљина, Прозор, Вареш, Жепче, Дрвар, Гламоч, Босански Петровац и СанскиМост и то за додјелу грант средстава за изградњу, обнову, инвестиције, обртна средства и опремање објеката за
занатску, услуЗну и производну ђелатност;
Одобрени износ грант средстава це бити сразмјеран броју новоупослених радника, тако да је максималан
износ по једно новоупосленом (уколико је укључен у одређени програм преквалификације) до 25.000,00
КМ, а најмањи број новоупослених по једном пројекту је 5 радника/повратника.
Разматрат ће се пројекти чија укупна врједност инвестиције по кориснику не прелази износ од
300.000,00 КМ.
2. ПРАВО УЧЕШЋА
- Корисници средстава могу бити правна лица и обртници, регистровани по важећим законским прописима на
територији Босне и Херцеговине, који ће реализовати пројекте запошљавања повратника на подручју
наведених општина, који имају најмање 3 запослена радника на неодређено вријеме, те се налазе у
већинском власништву држављана Босне и Херцеговине;
- правна лица и обртници која изразе спремност за запошљавање нових радника-повратника. Одобрени
износ грант средстава ће бити сразмјеран броју новоупослених радника/повратника (до 25.000,00 КМ
по упосленику). Корисници помоћи су дужни новоупослене раднике/повратнике, задржати у сталном
радном односу минимално 36 мјесеци од дана запошљавања.
3. ПРИЈАВА/ЗАХТЈЕВ/ПРОЈЕКАТ ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ДОКУМЕНТЕ
Докази из општих критерија:
. Пријава на јавни оглас на обрасцу који је доступан на веб  страници Министарства http://www.fmroi.gov.ba/bosanski/index.php или
се може преузети лично у просторијама Министарства на адреси Терезије 56. Сарајево;
изјава о спремности суфинансирања пројекта (изражено у укупном износу у КМ);
изјава о спремности сталног запошљавања минимално 5 нових радника/повратника, са наводењем
тачног броја радника/повратника које ће упослити у периоду од 6 мјесеци од дана добивања
средстава. У изјави такођер навести да ће новоупослени радници из повратничке популације бити
задржани у радном односу најмање 36 мјесеци од дана упошљавања;
. Овјерена копија регистрације привредног субјекта и све измјене и допуне у случају да су се десиле
након прве регистрације;
. Копија личне карте одговорне особе;
. Копија Статута (ако пријаву подносе пољопривредне задруге);
. Увјерење од надлежног органа о измирењу пореза и доприноса (ПИО и здравствен) са
пописом пријављених/осигураних особа, за задњих 6 мјесеци (до тренутка објаве Јавног огласа).
. Увјерење о порезној регистрацији;
. Увјерење о измиреним обвезама по основу ПДВ-а;
о Биланс стања и биланс успјеха за 2014.годину (овјерена копија).
(Све изјаве и копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа управе или код нотара)
4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ
Докази из посебних критерија нису обавезни, али ће се додатно врједновати приликом избора корисника:
изјава о ранијем кориштењу/некориштењу финансијских средстава или других облика помоћи од
Федералног министарства расељених особа и изјеглица, са наведеном укупном вриједности и врстом
добијене помоћи - само за досадашње кориснике (тачност изјаве ће Министарство провјерити у
интерној бази података);
. Бизнис план - пројекат за дјелатност, са приложеним доказима о постојећој имовини и ресурсима
потребним за дјелатност, као што су. земљиште, објекти и друга материјална средства, те посебним
образложењем очекиваних резултата у случају реализације пројекта и процјеном мјерљивих ефеката који
иду у прилог стварању предуслова за запошљавање повратника;
. Увјерење о припадности повратничкој популацији за стално упослене раднике (уколико их имају на
евиденцији упослених, увјерење треба бити издато од надлежног општинског органа);
. Препорука локалне заједнице/општине/МЗ;
. Опис досадашњих активности у процесу повратка подносиоца пријаве, с посебним освртом на
допринос који је постигнут у сегменту запошљавања повратника (доставити доказ за описане
активности).
5  НАЧИН ИЗБОР КОРИСНИКА
избор пројеката и корисника помоћи по основу овог јавног огласа ће вршити Комисија коју је именовао
федерални министар расељених особа и избјеглица.
Комисија ће разматрати пријаве у складу са процедурама које ће донијети федерални министар расељених
особа и избјеглица, те у складу са одредбама овог јавног огласа.
6.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС
Достављање апликација се врши препоручено поштом или лично, у запечаћеној коверти на адресу:
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
Алипашина 41, 71000 Сарајево
са назнаком ,,Пријава на Јавни оглас за  подношење пријава захтјева/пројекатаза Програм
подршке инвестицијским пројектима у циљу запошљавања повратника"
(На полеђини коверте навести име и презиме подносиоца и тачну адресу)
Јавни оглас остаје отворен 20 дана од дана објављивања.
Додатне информације могу се добити на тел: 033т201-756 и 033/205-543

Нема коментара: